Strawberry Mylkshake Smoothie

Strawberry Mylkshake Smoothie

$5.50

banana + strawberry + agave + coconut mylk