Strawberry Mylkshake Smoothie

banana + strawberry + agave + coconut mylk